Stockverkoop

Onze winkel biedt een spectaculaire korting van -60% aan, die geldig is tot en met 19 mei 2024! Deze korting is van toepassing op vele artikelen, maar let op, er is geen korting op bloemen en planten.

Onze openingstijden zijn als volgt aangepast: op dinsdag zijn we open van 10u tot 14u, op woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 18u, en op zaterdag van 10u tot 14u. Houd er rekening mee dat de winkel op zondag en maandag gesloten zal zijn.

Maak gebruik van deze kans om te genieten van onze grote stockverkoop. Dit is het perfecte moment om dat speciale iets te vinden dat u altijd al wilde hebben.

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in onze winkel!

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Tijd voor verandering.

Deze website wordt niet ondersteund door Internet Explorer. Als u deze website verder wilt bekijken kan u best upgraden naar een betere browser. Hieronder vindt u alvast enkele suggesties.

Privacy beleid

1.Inleiding

BLOEMEN DE VIER SEIZOENEN met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 38, 9120 Beveren-Waas en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0859.699.518 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van dit privacy beleid informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u om dit privacy beleid aandachtig te lezen, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit privacy beleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Toepassingsgebied

Dit privacy beleid heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. Verwerkings verantwoordelijke en haar verbintenissen

BLOEMEN DE VIER SEIZOENEN, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat38, 9120 Beveren-Waas en met ondernemingsnummer 0859.699.518, is zelf de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wijde Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming(“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, email-adres, telefoon-en gsm-nummer).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit onverwijld te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

5. Verwerkings doeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, onderaannemers, hun personeel, medewerkers, aangesteld en en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, opdrachtgevers en onderaannemers, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld ineen Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.3 Analyses

Google Analytics

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

5.6 Platformdiensten en hosting

Webflow

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacy beleid van de service zijn omschreven.

‍6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot BLOEMEN DEVIER SEIZOENEN. De contactpersoon hiervoor is: mevrouw Erna Tindemans metcontactgegevens: info@bloemendevierseizoenen.be / +32475 78 06 82 Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. 02 274 4800 Fax. 02 274 48 35 E-mail:  commission@privacycommission.be U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, commissaris-revisor, evenals door de overheid. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkelgebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen gevalverkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan BLOEMEN DEVIER SEIZOENEN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit privacy beleid.

11. Nog vragen?

Indien u na het lezen van dit privacy beleid verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met BLOEMEN DE VIER SEIZOENEN, hetzij per post naar mevrouw Erna Tindemans, Stationsstraat 38, 9120 Beveren-Waas of per e-mail aan info@bloemendevierseizoenen.be

‍Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beterwerken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier toe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Googleverwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voorandere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies? 

Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan 

Consumentenbond: Trackingcookies blokkeren met adblocker